Wedstrijdreglement ‘Inspiratiesessie’

1. Algemeen

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Xylos NV (hierna Xylos) met maatschappelijke zetel te Noorderlaan, 139, 2030 Antwerpen, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer BE 0877.360.743.

2. Deelnemingsvoorwaarden

Om deel te nemen aan de wedstrijd dient een Facebook/LinkedIn-gebruiker de post ‘Inspiratiesessie’ op de Facebook/LinkedIn-pagina van Xylos – of de gelijknamige Facebook/LinkedIn advertentie - te delen. Identificatie van een Facebook/LinkedIn-gebruiker gebeurt op basis van de voor- en achternaam. In geval van meervoudige deelname, misbruik, misleiding of bedrog behoudt Xylos zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

3. Wedstrijdverloop, prijs en bepalen van de winnaars

Deelnemen kan van vrijdag 21 augustus 2020 om 14.00 uur tot en met dinsdag 25 augustus 2020 om 18 uur. Uit het totale aantal personen dat de post deelt wordt één willekeurige winnaar gekozen. De gewonnen prijs kan niet worden geruild of omgezet in speciën. De winnaar wordt op Facebook/LinkedIn bekendgemaakt op woensdag 26 augustus 2020 om 14 uur. De winnaar ontvangt een uitnodiging om een inspiratiesessie van 4 uur bij te wonen (rond een onderwerp van haar/zijn keuze) met minstens de helft van de leden van het directiecomité van Xylos – datum in onderling overleg te bepalen. Deelname aan deze wedstrijd impliceert dat de deelnemer toestemming geeft aan Xylos tot publicatie van zijn of haar naam en foto, en toestemming geeft voor een verslag van de actie ‘Inspiratiesessie’ op websites en sociale media, en aldus verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

5. Aansprakelijkheid

Xylos is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van de prijs en/of deelname aan de wedstrijd. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (bv. bij de communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Xylos. Indien Xylos genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Xylos hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Deze kan niet worden aangevochten. Over de uitslagen van de wedstrijden kan niet worden gecorrespondeerd (brief, mail, chat of telefoongesprek). De bekendmakingen van de winnaar is definitief. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Xylos zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden - al dan niet definitief - uit te sluiten. Xylos behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds gewonnen prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Xylos geleden schade (inclusief imago-schade).

7. Het reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement en de beslissingen die Xylos in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website https://jobs.xylos.com/inspiratie en kan daar desgewenst worden geprint. Dit reglement werd opgesteld op maandag 10 augustus 2020.